ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด (Alpha)

บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟาแคปปิตอล จำกัด (Alpha) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆของ Alpha และบริษัทในเครือของ Alpha

ผู้ใดที่เข้าใช้เว็บไซต์ของ Alpha ถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ โดย Alpha เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งท่านควรทำความเข้าใจและอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

Alpha ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซด์ หรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซด์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใดๆ

เอกสาร หนังสือ หรือข้อมูลใดๆ ที่ Alpha ได้จัดส่งไปยังท่านตามที่อยู่หรืออีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าท่านได้รับทราบข้อความ ในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ โดยครบถ้วนแล้ว

ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

Alpha เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูล รูปภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Alpha

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยนำมาจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ แต่ Alpha มิอาจรับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด อีกทั้งข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อมูลในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อีกทั้งการให้บริการเว็ปไซด์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นท่านต้องพึงพิจารณาข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ด้วยวิจารณญาณของตัวท่านเอง

Alpha ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในเว็บไซต์นี้มีความเหมาะสมหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ ดังนั้นหากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่น ๆ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

นอกจากนี้ เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแตกต่างกันหรือขัดแย้งกัน ขอให้ท่านใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการของบุคคลที่สาม ดังนั้น Alpha มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ตลอดจน Alpha ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และ Alpha ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

การไม่รับประกันข้อมูล

Alpha ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของ Alpha หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Alpha ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความประมาทเลินเล่อใดๆ หรือการละเว้นใด ๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ใดได้แจ้งหรือแนะนำ Alpha เกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้าก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านหรือผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า Alpha กรรมการของ Alpha พนักงานของ Alpha และบริษัทในเครือ Alpha ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าโดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ นอกจากนั้น Alpha กรรมการของ Alpha พนักงานของ Alpha และบริษัทในเครือ Alpha จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ไม่ว่า Alpha หรือตัวแทนของ Alpha จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นก็ตาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

ข้อตกลงการใช้บริการข้อมูลทรัพย์สิน และคำเตือนผู้เสนอราคาหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน(Alpha)

นอกเหนือจาก ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของ Alpha ซึ่งท่านหรือผู้ใช้เว็บไซด์ได้ยอมรับข้อผูกพันดังกล่าวแล้ว ท่านหรือผู้ใช้เว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม สืบค้นข้อมูลทรัพย์สิน และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ตกลงยอมรับข้อตกลงการใช้บริการข้อมูลทรัพย์สิน และคำเตือนผู้เสนอราคาหรือผู้ซื้อทรัพย์สิน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เนื้อหา ข้อความ ข้อมูล เงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ถือเป็นคำเสนอขายทรัพย์สินประเภทใดๆ และไม่ถือเป็นคำเชื้อเชิญให้ทำคำเสนอซื้อทรัพย์สินใดๆของ Alpha อีกทั้งเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เป็นเพียงการให้ข้อมูลในเบื้องต้นแก่ผู้มีความสนใจจะรับทราบข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ประสงค์จะนำออกขายของ Alpha เท่านั้น

2. รายการทรัพย์สินที่ Alpha แสดงในเว็บไซด์นี้ เป็นไปตามสภาพของทรัพย์ ไม่ว่าจะเห็นประจักษ์หรือไม่ก็ตาม โดย Alpha มิได้รับรองถึงความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของทรัพย์ แนวเขต จำนวนเนื้อที่ และสภาพของทรัพย์ ตลอดจนมิได้รับรองถึงความถูกต้องตรงกันกับรายการ ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดใดๆ ของทรัพย์ที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เอกสารสิทธิ์ หรือเอกสารอื่นใด ดังนั้น Alpha ขอแนะนำให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

3. Alpha มิได้ให้คำรับรองว่าทรัพย์สินใดๆ ที่ Alpha จะนำออกเสนอขาย ปราศจากการถูกเวนคืน ถูกบุกรุก หรือถูกรอนสิทธิใดๆ โดยถือว่าท่านหรือผู้ใช้เว็บไซด์ต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวท่านเอง และ Alpha ไม่มีความรับผิดใดๆในกรณีนี้

4. ผู้จะซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อก่อนการเสนอราคาซื้อทรัพย์สิน โดยถือว่าผู้เสนอราคาซื้อทรัพย์สินได้ทราบถึงสภาพและข้อจำกัดของทรัพย์สินเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

5. Alpha สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในการเสนอขายทรัพย์สิน รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกการขายทรัพย์สินทั้งหมด หรือแต่เพียงรายการหนึ่งรายการใด หรือหลายรายการในเวลาใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ซื้อทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้เสนอราคา หรือผู้ซื้อแต่อย่างใด