กิจกรรมและบทความ

10/2/2566

ต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากแค่ไหน ?

Credit ข้อมูล : https://web.facebook.com/photo/?fbid=448753114052646&set=a.269183868676239 , https://www.reic.or.th/Knowledge/SuggestionHomeDetail/92 

10/2/2566

ปี 2565 รัฐบาลมีประกาศมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทย เกี่ยวกับการให้สิทธิ์ชาวต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้ ทำให้คนไทยส่วนใหญ่วิตกกังวล และถกเถียงกันไปต่างๆ นาๆ  แต่จริงๆ แล้วที่รัฐบาลหมายถึงคืออะไร มาดูเงื่อนไขกัน 

กรมที่ดินอธิบายหลักเกณฑ์มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เสนอ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้รับมอบหมายให้พิจารณาความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาวใหม่ (Long-term resident visa หรือ LTR) แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง

2. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

รวมถึงการศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นำเงินมาลงทุนในประเทศไทย  กรมที่ดินได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนแล้ว ได้ข้อสรุปว่า กฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิชาวต่างชาติถือครองที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่แล้ว การกำหนดแนวทางเพื่อสร้างแรงจูงใจ  เห็นควรดำเนินการเพียงแค่การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำหรับการให้สิทธิในการขอถือครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้รองรับเฉพาะชาวต่างชาติ 4 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิ LTR Visa เท่านั้น

เนื้อหาสำคัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 มีหลักเกณฑ์รายละเอียดสำคัญ ในเรื่อง กำหนดให้ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่มดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขต้องนำเงินมาลงทุน ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ในธุรกิจหรือกิจการตามที่กฎกระทรวงกำหนด และต้องคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอใช้สิทธิถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร, เขตเมืองพัทยา, เขตเทศบาล หรืออยู่ภายในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง โดยจะมีผลใช้บังคับเพียงแค่ 5 ปี และขณะนี้ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังต้องผ่านขั้นตอนการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อน "การให้สิทธิในการถือครองที่ดินจำกัดเฉพาะการใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 1 ไร่ หากได้รับสิทธิ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยครบ 1 ไร่ แล้ว ต่อมาได้มีการขายที่ดินไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน แม้จะมีการลงทุนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดก็จะไม่สามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวได้อีก ทั้งนี้ หากชาวต่างชาติรายใดไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจสั่งให้จัดการจำหน่ายที่ดินนั้นได้" 

มีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.reic.or.th/Knowledge/SuggestionHomeDetail/92Recommended articles

กิจกรรม CSR ขัดบ่อเต่าทะเล และปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล

ดูเพิ่มเติม

TOWN HALL 2024 "MEETING & PLAYING" TOPGOLF MEGACITY

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Tidlor Culture WOW และ Tidlor Camp

ดูเพิ่มเติม

9 ขั้นตอน เตรียมพร้อมให้ขายบ้านได้ง่ายๆ

ดูเพิ่มเติม

ซื้อบ้านมือสองเพื่อรีโนเวท ต้องรู้อะไรบ้าง

ดูเพิ่มเติม