NEWS AND ARTicles

17/09/2564

พระราชบัญญัติการผังเมือง ปี 2562

(Credit : http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/doc_urban/10.pdf)

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เป็นการปฏิรูปการผังเมืองทั้งระบบ ทำให้การบริหารจัดการผังเมืองมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระบบประเทศสู่ระดับเมือง หรือชุมชน ทำให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผังเมืองสามารถชี้นำการพัฒนาภาครัฐและภาพเอกชนได้อย่างแท้จริง

กรมโยธาและการผังเมือง ในฐานะองค์กรแกนนำของประเทศ ด้านการผังเมือง ได้จัดทำหนังสือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน ในรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าถึง และเข้าใจพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ง่าย หนังสือการ์ตูนฉบับนี้จะเป็นการแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักกับผังเมืองในระดับต่างๆ โดยวิธีการนำเสนอในรูปแบบภาพการ์ตูน และตัวหนังสือ ซึ่งเป็นการอธิบายกฎหมายโดยใช้ภาษาพูดในรูปแบบสนทนา จะอธิบายถึงผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาพ และผังนโยบายระดับจังหวัด ซึ่งเป็นกรอบนโยบายของรัฐมาสู่ผังระดับปฏิบัติ คือ ผังเมืองรวม และผังเฉพาะ โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ สอดคล้อง และเชื่อมโยงของผังดังกล่าว ซึ่งผังเมืองทุกประเภท มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน โดนจะเน้นให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของผังเมือง

ชมหนังสือการ์ตูนและตัวหนังสือ อธิบายความรู้เพิ่มเติมได้ที่
http://subsites.dpt.go.th/edocument/images/pdf/doc_urban/10.pdf

Recommended articles

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม สำหรับการโอนและการจำนองจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และห้องชุดพักอาศัย ในปี 2566

ดูเพิ่มเติม

ต่างชาติ สามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ไทยได้มากแค่ไหน ?

ดูเพิ่มเติม

อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO มุ่งสู่บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศ

ดูเพิ่มเติม

ลดค่าธรรมเนียมการโอน จดจำนอง บ้าน คอนโด เหลือ 0.01% เริ่ม 18 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

วิธีขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านทีเดียว

ดูเพิ่มเติม